Anekdotas

Pelkëje skesta briedis. Jau beveik visas paniræs, tik galva kyðo. Tuo tarpu pro ðalá bëgo zuikis. Pamatæs skestantá briedá, pribëgo ir pradëjo já "dulkinti" per ðnerves. Tuo tarpu briedis:

-Atstok, þvairi, o tai kai iðlipsiu - uþmuðiu!!!

Bet zuikis ir toliau sau "dulikino" briedi.

Na, briedis nuskendo pelkeje, o zuikis po visko:

-Nuo ðiø letenø dar niekas nepaspruko...

   

Facebook komentarai