Anekdotas

Ateina kartà Knysliukas á sveèius pas Mikæ Pûkuotukà. O tas ir sako:

- Þinai, èia man bitës medaus uþveþë, visam mënesiui pakaks. Gal nori pasilikti?

Taip ir liko Knysliukas medaus mënesiui...

   

Facebook komentarai