Anekdotas

Sëdi þmogënas kaime, kieme, ir þiûri, kaip gaidys mindþioja viðtà. Iðeina pro duris bobutë, pabarsto trupiniø, ir paðaukia: "cyp cyp cyp cyp cyp..." Gaidys iðkarto nuðoka nuo viðtos ir puola lesti grûdø. Þmogelis persiþegnoja ir sako: "Neduok dieve man taip iðbadëti !!!"

   

Facebook komentarai