Anekdotas

Kalbasi du genetikos mokslininkai.

Vienas sako:

-Þinote gerbiamas kolega, vakar sukryþminau rudàjá loká ir baltàjà meðkà.

Kitas jam sako:

-Na ir kaip iðëjo?

-Na neþinau, bet gyvûnai liko patenkinti......

   

Facebook komentarai