Anekdotas

Uþsikrëte visi miðko þvërys ganorëja (triperiu), stovi didþiulëje eilëje prie poliklinikos ir laukia.

Èia atbëga kiðkis:

- Sveiki, triperieèiai.

Þvërys:

- O tu, kà, nejaugi nesergi?

- Nea, að pas okulistà, kaþkas su akim, kai sysioju - akys ant kaktos lipa...

   

Facebook komentarai