Anekdotas

Vilkas beveik nugaiðæs laksto per dykumà. Staiga þiûri limonado aparatas. Priëjo, ámetë lità - atsirado pilnas puodelis limonado. Ámetë dar vienà lità - pusë puodelio. Dar ámetë - nieko. Ið po aparato iðlenda kiðkis ir sako:

- Sisi baba.

   

Facebook komentarai