Anekdotas

Fermerio þmona sako vyrui:

-Dþimai, paþiûrëk, kokia liûdna ði viðtelë! Gal jà iðvirti su kruopomis?

-Taip, brangioji, jeigu tu manai, kad tai jà pralinksmins.

   

Facebook komentarai