Anekdotas

Ateina vëzlys i kavinæ ir sako:"Duokit man stiklinæ vandens"Barmenas paduoda,

ir vëþlys iðeina.Kita diena vëþlys vël ateina ir sako:"Duokit man stiklinæ vandens"Barmenas vël paduoda ir vëþlys iðeina.Treèià dienà vëþlys vël ateina ir

vël sako"Duokit man stiklinæ vandens"

Barmenas vël paduoda ir sako:

-Kam vëþly tau tiek vandens?

-Na tai,kad mano namas dega tai reikia

kaip nors uþgesinti.

   

Facebook komentarai