Anekdotas

Parduotuvëjë:

-Kokia èia deðra "Parðelio dþiaugsmas"?

-Tai labai gera kalakutienos deðra.

-Tai kodël toks pavadinimas?

-Todël, kad parðelis dþiaugësi, jog ne jo eilë ðá kartà buvo...

   

Facebook komentarai