Anekdotas

Jei norite suþinoti, koks lauke oras, prieikite prie lango ir paþiûrëkite á savo ðuná.

Jei ðuo ðlapias, lauke lyja.

Jei ðuo plaukioja kieme, lauke labai stipri liûtis.

Jei ðuo smarkiai pasiðiauðæs, puèia stiprus vëjas.

Jei ðuo medyje, praðvilpë uraganas.

Jei ðuo apsnigtas, lauke sninga.

Jei ið pusnies matosi tik ðuns uodega, siauèia audra ir pusto.

Jei ðuo guli iðkiðæs lieþuvá ir garuoja, lauke karðta.

Jei ðuns pëdsakai baigiasi ties prarajos kraðtu — buvo þemës drebëjimas.

Jei ðuns nesimato, lauke naktis.

Jei ðuns kailis rûksta, o jis pats liedþia ið nasrø kibirkðtis, lauke þaibuoja.

Oro spëjimas pagal ðuná yra visiðkai patikimas ir teisingas. Tik jums visada reikës laikyti savo ðuná lauke. Ypaè, jei norite laiku suþinoti apie blogà orà. Patikimiau net uþ Naglá Ðulijà !!!

   

Facebook komentarai