Anekdotas

Stovi zuikis miðke ant kelmelio ir ðaukia:

-Vilkai pyderai, vilkai pyderai!!!

Eina meðka pro ðali ir sako:

-Zuiki zuiki, toks maþas ir taip negraþiai ðneki...

Zuikis paþiûri á meðka ir toliau ðaukia:

-Vilkai pyderai, vilkai pyderai!!!

Meðka:

-Zuiki, tau pienas nuo lûpø nenudþiûvës, o taip kalbi...

Zuikis staigiai nusivalo lûpas:

-Èia ne pienas...Vilkai pyderai, vilkai pyderai...

   

Facebook komentarai