Anekdotas

eina eþiukas miðku uþsidëjæs ðalmà, nejuokinga, bet vistiek karas:)

   

Facebook komentarai