Anekdotas

Eina kiðkis miðku, þiûri vilkas atvaþiuoja su Mersedes-Benz McLaren.

Sako vilkas:

- Sësk paveðiu!

Kiskis isëdo. Vaþiuoja 100km/h, vilkas:

- Myþi?

- Ne.

Vaþiuoja 200km/h greièiu.

- Myþi?

- Ne.

Jau 260km/h.

- Myþi?

- Myþu!..

- Tai gali pradët ðikt, nes stabdþiø nëra...

   

Facebook komentarai