Anekdotas

Ateina kiðkis á kepyklà ir klausia kepëjo:

-Ar turite 100 bandeliø?

-Ne, neturime.

Ateina kiðkis kità dienà ir vël klausia:

-Ar turite ðimtà bandeliø?

-Ne, neturime.

Kepëjas galvoja, kad galëtø iðkepti ðimtà bandeliø, bus jam pelno. Iðkepa. Ateina kiðkis kità dienà ir sako:

-Ar turite ðimtà bandeliø?

-Turime.

-Tai duokit man vienà. :)

   

Facebook komentarai