Anekdotas

Pastatë miðke naujà tualetà. Kità dienà liûtas, þvëriø karalius, suðaukia visus þvëris ir sako:

- Pastatëm vakar naujà tualetà, o ðáryt þiûriu, du langai iðdauþti. Prisipaþinkit, kas taip pasielgë.

Visi tyli,o kiðkis susitraukæs dreba.

- Tu, þvairá, kaþkà þinai!- suðuko liûtas. - Kalbëk!.

Kiðkis pradëjo lementi:

- Tai va, matote nuëjau vakar á tualetà, o ten meðka sëdi. Ji klausia:"Þvairá, ðeriesi?" - Nu ne - sakau.Tai ji paëmë mane, brûkðt sau per uþpakalá ir iðmetë per langà.

- Tai vienas langas,o kitas? - uþriaumuojo liûtas.

- Nu... vëliau sëdþiu tualete savo reikalø, ateina eþys. Að jo klausiu: "Eþá, ðeriesi?" Ne - sako jis. Tai að já paëmiau, brûkðt sau per uþpakalá. Þinokit, në pats nepajutau kaip per kità langà iðskridau.

   

Facebook komentarai