Anekdotas

GRĮŽTA KARVË PO ILGOS ŽIEMOS Į FERMÀ, NIEKAS NEMATYTA NEKAS NEGIRDËTA.TIK ŽIÛRI KIŠKIS ATEINA.KARVË IR SAKO:

-TOKS DIDELIS IR SU ÛSAIS!

KIŠKIS SUSIGËSTA, BET PAGALVOJAS TARË:

-TOKIA DIDELË IR BE LIEMENOKO!

   

Facebook komentarai