ES lėšos – vertinga investicija į Kauno technikos kolegijos švietimo paslaugų kokybę

Artėja į pabaigą Kauno technikos kolegijos įgyvendinamas Europos Socialinio fondo finansuojamas projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-115 „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“

Siekdama užtikrinti efektyvų ir kokybišką studijų proceso realizavimą ir vykdomame projekte numatytų veiklų įgyvendinimą Kauno technikos kolegija savo lėšomis įsigijo šiuos IT mokymo programinius paketus (licencijas): Windows7 (170), Office 2007 (170), VisioPro (100), ProjectPro (170), WindowsServer2008 (2), WindowsServer Cal (100).

Siekiant didinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę ir praplėsti studentų įgyjamų kompetencijų ribas, o tuo pačiu ir įsidarbinamumo bei profesinės karjeros galimybes ne tik šalies, bet ir europinėse darbo rinkose iš Europos Socialinio fondo lėšų įsigyti IT mokymo programiniai paketai (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Įsigytų IT mokymo programinių paketų implikacija į studijų procesą

Dalyko (modulio) pavadinimas IT mokymo paketo pavadinimas Licencijų skaičius, vnt. „Kompiuterinė braižyba“, „Specialioji ir kompiuterinė braižyba“

Autodesk Education Suite for Civil and Structural Engineering 2011 Education New NLM

125

„Automobilių transmisijos ir važiuoklės elektronika“, „Automobilių saugos sistemos“, „Variklių valdymo elektronika“, „Automobilio komforto sistemos“

Autodata Complete DVD 5

„Signalai ir grandinės“, „Matematika“, „Informacinės technologijos“

MATLAB (MLALL) EDU UPG 15 MATLAB (MLALL) EDU UPG 15 Simulink 10 Matlab toolbox 15 „Mikroprocesoriai“, „Automatikos pagrindai“

MPLAB C Compiler for PIC18,PIC24,PIC32 MCU and dsPIC DSC

3

„Mikroprocesoriai“, „Relinės apsaugos mikroprocesiriniai įtaisai ir nuotolinis valdymas“

Proteus Platinum Edition Educational 25 „Signalai ir grandinės“, „Mikroprocesoriai“ NextView4 Professional 10 NextWiev4 Professional-PCIe-BASE 7 NextWiev4 Professional-MAD16-f 7 NextWiev4 Professional-ZU37BB 7

NextView4 Professional - measuring data acquisition and processing software

1 NextWiev4 Professional-ZUKA37SB 7

„Mechanika“, „Kelio statiniai“, „Kelių projektavimas“, „Baigiamasis projektas“

SolidWorks Edu. Edition 15 Network license with 1Y maintanance

15

Studijų bazės plėtra leido sėkmingai įgyvendinti vieną iš projekto veiklų Nr. 1.2.1 „Atnaujinti Autotransporto elektronikos, Elektros energetikos, Kelių tiesimo studijų programų dalykų modulius, įdiegiant inovatyvius studijų metodus“ buvo atnaujinti dalykų (modulių) turiniai, įdiegiant inovatyvius mokymo/si metodus:

  • 1) reflektyvaus mokymo/si, 
  • 2) probleminio mokymo,
  • 3) atvejo tyrimo ir analizės,
  • 4) projektų valdymo.

2011 m. rudenį sėkmingai įvykdyta veikla „Organizuoti studijų procesą pagal apjungtas ir patobulintas studijų programas“.

Visą rudens semestrą 69 II-o kurso nuolatinių studijų studentai studijavo pagal projekto metu atnaujintas studijų programas „Autotransporto elektronika“, „Elektros energetika“, „Kelių inžinerija“. Studentai buvo suskirtyti į tris pilotines grupes. Pirmoji grupė – 23 studentai, studijuojantys „Autotransporto elektronikos“ studijų programoje, antroji grupė - 24 studentai, studijuojantys „Elektros energetikos“ studijų programoje ir trečioji grupė - 22 studentai, studijuojantys „Kelių inžinerijos“ studijų programoje.

Mokymas pagal visas tris patobulintas studijų programas pilotinės studentų grupėms vyko vienu metu pagal patvirtintą rudens semestro paskaitų tvarkaraštį.

Rudens semestro metu ir žiemos sesijos metu, vadovaudamiesi konkretaus dalyko realizavimui naudota didaktine sistema, dėstytojai vertino studentų teorines žinias ir praktinius įgudžiai, įgyti naudojantis naujai parengtais dalyko mokymo/si metodiniais rinkiniais bei IT mokymo programiniais paketais.

Džiugu, kad visi 69 pilotinių grupių studentai sėkmingai įsisavimo dėstomų dalykų medžiagą ir sesijos metu išlaikė visus egzaminus. Visiems studentams bus įteikti mokymų baigimo pažymėjimai.

2012 m. gegužės 25 d. Kauno technikos kolegijoje (Tvirtovės al. 35 Kaunas) vyksiančios projekto baigiamosios konferencijos „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“ metu dalyviai:

  • Bus supažindinti su projekte realizuotomis veiklomis, inovatyvių studijų metodų diegimo į studijų procesą ypatumais, pasiektais rezultatais;
  • Aptartas transporto (automobilių elektronikos), elektros ir elektronikos, statybos inžinerijos krypčių specialistų rengimo ypatybes, įvertinant sparčiai kintančios darbo rinkos poreikius.

Kviečiame visus kolegijų ir universitetų dėstytojus ir studentus, transporto, elektros, elektronikos ir statybos sektoriaus įmonių atstovus dalyvauti projekto baigiamojoje respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje.

   

Facebook komentarai