Studijų forma nebegali būti kliūtimi studentams naudotis valstybės lengvatomis

Studijų forma nebegali būti pakankamas pagrindas drausti studentams valstybės lengvatas, kartu ir nemokamą mokslą. Tokią poziciją suformavo studentų atstovai birželio 10 dieną Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vykusiame Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdyje.

LSS Taryboje akcentuota, kad nepaisant priešmet priimto Mokslo ir studijų įstatymo, šalies aukštosiose mokyklose sąlygos studijuoti ištęstinių ir nuolatinių studijų formų studentams  vis dar nėra adekvačios. „Prasidėjusi aukštojo mokslo pertvarka įtvirtino naujas studijų formas. Deja, praktikoje per metus laiko naujoji ištęstinių studijų formos samprata dar nesusiformavo – trečioje studijų pakopoje nenuolatinių studijų studentams studijuoti nemokamai galimybių dar nėra, ištęstinių studijų forma dar tapatinama su iki praėjusių metų rugsėjo egzistavusia neakivaizdine ir vakarine formomis. Dėl to šios formos studentams vis dar neteikiamos transporto lengvatos, netaikomos Privalomojo sveikatos draudimo išimtys“, - teigia LSS prezidentas Dainius Dikšaitis.Pasak LSS vadovo, sąjunga sieks, kad ištęstinių studijų studentai turėtų lygias teises į valstybės lengvatas, kaip turi nuolatinių  studijų studentai.

Posėdyje Tarybos nariai taip pat apžvelgė pakitusią bendrabučių finansavimo situaciją. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas papildomas finansavimas bendrabučiams renovuoti įvertintas pozityviai.  „Sveikiname sprendimą pastebimai atnaujinti šalies studentų bendrabučius. Tačiau tuo pat metu akcentuojame, kad dėl tokių investicijų neturėtų nukentėti kitos studentams taip pat svarbios sritys kaip stipendijos. Raginame švietimo ministrą dėti maksimalias pastangas, kad studentų stipendijoms kitąmet bendras finansavimas būtų ne mažesnis nei šiemet realiai stipendijoms įsisavintos lėšos, o socialinių ir skatinamųjų stipendijų paskirstymas subalansuotas pagal realius studentų poreikius “,- akcentuoja LSS prezidentas.

Atskirą nuomonę dėl lėšų skyrimo bendrabučiams LSS Taryba nutarė išreikšti sužinojusi, kad papildomas finansavimas šiam tikslui skirtas iš Valstybinio studijų fondo disponuojamų lėšų.Posėdyje studentų atstovai apžvelgė ir bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas pasikeitimus, kritiškai įvertino dabartinę dėstytojų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos sistemą. Šiuo klausimų atskirą poziciją studentų atstovai artimiausiu metu viešai išplatins Švietimo ir mokslo ministerijai, aukštosioms mokykloms.

Primename, Lietuvos studentų sąjungos Taryba  - vienas pagrindinių organizacijos valdymo organų - LSS Prezidento šaukiama ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Pagrindiniai Tarybos nariai – LSS veikiančių Studentų savivaldų prezidentai. Taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, LSS Įstatais, Reglamentu bei LSS visuotinio narių susirinkimo (Konferencijos) sprendimais.

   

Facebook komentarai