Studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas – Kauno technikos kolegijos siekiniai

Realizuojant Kauno technikos kolegijos kokybės politikos nuostatas, šiuo metu įgyvendinamas Europos Socialinio fondo finansuojamas projektas „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-115).

2010 metų rudenį sėkmingai baigtas įgyvendinti pirmas projekto etapas. Aštuoni kolegijos dėstytojai tobulino savo didaktines kompetencijas stažuodamiesi užsienio aukštosiose mokyklose. Statybos fakulteto dėstytojai Vytatutas Valaitis ir Benas Berkmonas stažavosi VIA University College School of Technology and Business (Danija), o dėstytoja Dr. Violeta Medelienė stažavosi Hochschule für Technik Wirtschaft und Kultur Leipzig (Vokietija). Suaugusiųjų studijų centro vedėjas lektorius Valdas Speičys stažavosi Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego (Lenkija). Energetikos ir elektronikos katedros lektorius Gediminas Daukšys stažavosi Fachhochschule Schmalkalden (Vokietija). Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros vedėja lektorė Lilija Mieliauskienė stažavosi Fachhochschule Technicum Wien (Austrija). Elektromechanikos fakulteto dekanas Doc. Dr. Vytenis Naginevičius ir kompiuterių centro inžinierius asistentas Nerijus Pilipaitis stažavosi Technische Universität München (Vokietija).

Trisdešimt Kauno technikos kolegijos dėstytojai dalyvavo mokymų seminaruose „Inovatyvių studijų metodų diegimas neuniversitetinių studijų procese tobulinant dėstytojų didaktines kompetencijas“, kurių tikslas buvo tobulinti dėstytojų didaktines kompetencijas, sudarančias prielaidas reflektyviam mokymui/si, savarankiškos, kūrybiškos asmenybės ugdymui bei studijų efektyvumo didinimui. Dėstytojai įgijo strategiškai naujas didaktines kompetencijas, padidėjo jų profesionalumas, o tuo pačiu buvo sukurtos sąlygos studijų procese naudoti inovatyvius metodus, ko pasekoje padidės studijų efektyvumas.

Seminarus vedė konkurso būdu atrinkti edukologai VDU prof. Dr. Nijolė Večkienė, KMU prof. Raimonda Brunevičiūtė, KMU lektorė Edita Butrimė.

2011 m. pavasarį sėkmingai baigtas įgyvendinti antrasis – svarbiausias – projekto etapas, kurio metu:

  • Atnaujinti „Autotransporto elektronikos“, „Elektros energetikos“, „Kelių inžinerijos“ studijų programų dalykų moduliai, įdiegiant inovatyvius studijų metodus siekiant padidinti studijų programų ir rengiamų specialistų profesinį konkurentabilumą darbo rinkoje;
  • Atliktas atnaujintų dalykų ekspertavimas, siekiant kompetetingai įvertinti atnaujintus studijų programų dalykus inovatyvumo ir profesinio kryptingumo prasme;
  • Parengti ir išleisti dalykų (modulių) mokymo(si) medžiagos rinkiniai bei adaptuoti e-vartotojimui siekiant užtikrinti mokymo/si medžiagos prieinamumą tuo pačiu didinant ir studijų prieinamumo galimybes;
  • Atliktas studijų programų ekspertavimas siekiant nustatyti, ar patobulintos studijų programos atitinka nustatytiems keliamiems reikalavimams.

Atnaujinant „Autotransporto elektronikos“ studijų programą iš esmės buvo atnaujinta keturiolika studijų krypties (šakos) dalykų: Signalai ir grandinės; Automobilio komunikacijos; Variklių valdymo elektronika; Automobilio komforto sistemos; Automobilių transmisijos ir važiuoklės elektronika; Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos; Automobilių sandarac ir teorija; Matavimai ir metrologijos pagrindai; Mikroprocesoriai; Jutikliai; Automobilių saugos sistemos; Automobilių diagnostika; Automobilių elektriniai įtaisai; Elektrotechnika ir elektronika; Mechanika; Maitinimo šaltiniai; Aplinkos ir žmonių sauga; Fizika.

Atnaujinant „Kelių inžinerijos“ studijų programą iš esmės buvo atnaujinti keturi bendrieji koleginių studijų dalykai (Profesinis bendravimas; Užsienio kalba (anglų/vokiečių); Verslo ekonomika ir vadyba; Teisė) ir penkiolika studijų krypties (šakos) dalykų: Informacinės technologijos; Specialioji ir kompiuterinė braižyba; Medžiagotyra; Normavimas ir sąmatos; Taikomoji fizika; Kelio statiniai; Kelių projektavimas; Miestų planavimas; Aplinkos ir žmogaus sauga; Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika; Geodezija; Kelių tiesimo darbų organizavimas; Kelių tiesimas; Kelių priežiūra; Kelių statybinės mašinos.

Atnaujinant „Elektros energetikos“ studijų programą apjungtos šiuo metu realizuojamos „Elektros energetikos“ ir Elektros ūkio eksploatavimas studijų programos. Iš esmės buvo atnaujinti keturi bendrieji koleginių studijų dalykai (Filosofija; Socialinė psichologija; Verslo ekonomika ir vadyba; Teisė) ir dvidešimt studijų krypties (šakos) dalykų: Matematika; Fizika; Kompiuterinė braižyba; Inžinerinė grafika; Relinė apsauga ir automatika; Bendroji energetika; Elektrinių ir kitų šaltinių elektros įrenginių darbo režimai ir jų valdymas; Elektros perdavimas ir skirstymas; Elektros energijos kokybės valdymas; Autonominio ir rezervinio elektros tiekimo įrenginiai; Įmonių vidaus elektros sistemos ir jų valdymas; Elektros energijos apskaitos ir kontrolės sistemos; Elektrinės ir pastotės; Elektros įrenginių montavimas; Taikomųjų tyrimų metodologija; Medžiagotyra; Aplinkos ir žmonių sauga; Automatikos pagrindai; Relinės apsaugos mikroprocesiriniai įtaisai ir nuotolinis valdymas; Elektrotechnika.

Atnaujinant „Elektros energetikos“ studijų programą buvo įdiegta nauja šaka „Autonominės elektros tiekimo sistemos“, kurią pasirinkę studentai studijuos šiuos dalykus: Elektrinių ir kitų šaltinių elektros įrenginių darbo režimai ir jų valdymas; Elektros energijos kokybės valdymas; Elektros energijos apskaitos ir kontrolės sistemos; Autonominio ir rezervinio elektros tiekimo įrenginiai.

Vykdant tarpinį atnaujintų “Autotransporto elektronikos”, “Elektros energetikos” ir “Kelių inžinerijos” studijų programų ekspertavimą atnaujinti dalykai buvo vertinami inovatyvumo ir profesinio kryptingumo prasme, atskleidžiant: a) dalykų rezultatų sąsajas su studijų programos rezultatais; b) dalykų rezultatų ir Dublino aprašų sąsajas; c) studijų metodų įvairovę, vertinant jų adekvatumą studijų rezultatams pasiekti; d) savarankiško darbo organizavimo tikslingumą ir pagrįstumą dalykų apraše.

Atnaujintos „Autotransporto elektronikos“ ir „Kelių inžinerijos“ studijų programos buvo vertinamos pagal „Ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir jo atitikties Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams studijų programoms nustatymo metodinius nurodymus“ (SKVC direktoriaus 2010 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 1-01-18).

Atnaujintas sutijų programas ir dalykų aprašus ekspertavo VU Studijų program skyriaus vedėja doc. dr. Daiva Lepaitė (Socialiniai mokslai, Edukologija), KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Transporto inžinerijos katedros vedėjas doc. dr. Artūras Keršys (Technologijos mokslai, Transporto inžinerija), VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedros vedėjas prof. dr. Alfredas Laurinavičius (Technologijos mokslai).

Projekto metu atnaujintą “Elektros energetikos” studijų programą vertino Studijų kokybės vertinimo centras, kuris nustatė, kad “Ketinama vykdyti Kauno technikos kolegijos elektronikos ir energetikos inžinerijos (H600) krypties pirmosios pakopos studijų programa “Elektros energetika” atitinka teisės aktų reikalavimus ir yra registruotina Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų register bei akredituojama 3 metams, vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652”.

Kauno technikos kolegijos dėstytojai, patobulinę savo didaktines kompetencijas seminaruose „Inovatyvių studijų metodų diegimas neuniversitetinių studijų procese tobulinant dėstytojų didaktines kompetencijas“, atnaujindami dėstomų dalykų aprašus apsisprendė praturtinti juos inovatyviais metodais: reflektyvaus mokymo/si modeliu, probleminio mokymo, atvejo tyrimo ir analizės bei projektų valdymo. Pasirinktų metodų taikymo didaktinę sistemą konkretaus dalyko ralizavimo atveku dėstytojai pateikė dalyko mokymo(si) medžiagos rinkinyje.

„Autotransporto elektronikos“ studijų programą įgyvendinantys dėstytojai parengė ir išleido šiuos dalykų mokymo(si) medžiagos rinkinius: Automobilių sandara ir teorija, Maitinimo šaltiniai; Mikroprocesoriai; Automobilių elektriniai įtaisai; Jutikliai; Automobilinės saugos sistemos; Automobilių diagnostika; Automobilio komunikacijos; Variklių valdymo elektronika; Automobilių komforto sistemos ; Transmisijos ir važiuoklės kontrolės elektronika; Elektrotechnika ir elektronika; Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos; Signalai ir grandinės; Matavimai ir metrologijos pagrindai.

„Kelių tiesimo“ studijų programą įgyvendinantys dėstytojai parengė ir išleido šiuos dalykų mokymo(si) medžiagos rinkinius: Medžiagotyra; Kelių projektavimas; Kelio statiniai; Kelių tiesimo darbų organizavimas; Taikomoji fizika; Kelių tiesimas; Kelių priežiūra; Kelių statybinės mašinos; Aplinkos ir žmonių sauga; Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika; Normavimas ir sąmatos; Geodezija; Miestų planavimas; Fizika (mechanika).

„Elektos energetikos“ studijų programą įgyvendinantys dėstytojai parengė ir išleido šiuos dalykų mokymo(si) medžiagos rinkinius: Mechatronikos pagrindai; Elektros įrenginių priminė kontrolė; Izoliacija ir viršįtampiai; Elektros įrenginių montavimas ir priežiūra; Įmonių vidaus elektros sistemos ir jų valdymas; Technikos istorija; Relinės apsaugos mikroprocesoriniai įtaisai ir nuotolinis valdymas; Inžinerinė grafika; Socialinė psichologija; Verslo ekonomika ir vadyba; Elektros energijos kokybės valdymas; Taikomųjų tyrimų metodologija; Elektrinės ir pastotės; Elektros energijos apskaitos ir kontrolės sistemos; Bendroji energetika; Elektrinių ir kitų šaltinių elektros įrenginių darbo režimai.

Siekiant užtikrinti mokymo/si medžiagos prieinamumą tuo pačiu didinant ir studijų prieinamumo galimybes, visi parengti dalykų mokymo(si) medžiagos rinkiniai buvo adaptuoti e-vartojimui ir patalpinti virtualioje mokymo(si) aplinkoje Moodle.

Efektyviam atnaujintų studijų programų įgyvendinimui ir inovatyvių metodų (reflektyvaus mokymo/si, probleminio mokymo, atvejo tyrimo ir analizės bei projektų valdymo) įdiegimui buvo įsigyti IT mokymo programiniai paketai: Autodesk Education Suite for Civil and Structural Engineering 2011 Education New NLM, Autodata Complete DVD, MATLAB (MLALL) EDU UPG, MPLAB C Compiler for PIC18,PIC24,PIC32 MCU and dsPIC DSC, Proteus Platinum Edition Educational, NextView4 Professional and measuring data acquisition and processing software, SolidWorks Edu. Edition 15 Network license with 1Y maintanance.

Inžinerinės krypties studijose tai vieni iš populiariausių programinių paketų, skirtų automatizuotam grafinių objektų brėžinių braižymui ir redagavimui 2D ir 3D aplinkoje, automobilių techninio aptarnavimui ir diagnostikai, elektroninių schemų braižymui, procesorių programavimui, skaitmeninių algoritmų sudarymui ir testavimui, taip pat automatizuotų matavimų valdymui ir duomenų surinkimui, mechaninių sistemų projektavimui 3D aplinkoje ir inžinerinių uždavinių (konstrukcijų stiprumo, kinematinės ir mechanizmų judesio analizės, skysčių srautų modeliavimo) sprendimui.

Šiuo metu prasidėjo paskutinės projekto veiklos „Organizuoti studijų procesą pagal apjungtas ir patobulintas studijų programas“ įgyvendinimas. Mokymas pagal visas tris patobulintas studijų programas vyks vienu metu – rudens semestre. Veikla tęsis visą semestrą, studentų žinios bus vertinamos rudens sesijos metu. Patobulintos „Autotransporto elektronikos“, „Elektros energetikos“, „Kelių inžinerijos“ studijų programos pradžioje bus dėstomos dieninių studijų trečiojo semestro studentams, kadangi šiame semestre sukoncentruota didelė dalis specialybinių dalykų.

Vykdant mokymus pagal atnaujintas studijų programas studentams bus teikiamos kokybiškos švietimo paslaugos, prasiplės jų įgyjamų kompetencijų ribos, o tuo pačiu ir įsidarbinamumo bei profesinės karjeros galimybės ne tik šalies, bet ir europinėse darbo rinkose.

Kadangi kolegijos studentų ir absolventų geografinė sklaida apima visą Lietuvą, pagerėjus rengiamų specialistų kokybei, netiesiogiai bus įtakojamas regionų plėtros faktorius, kadangi absolventai, įsidarbinę nutolusiuose nuo centro regionuose, prisidės prie regionų spartesnio ekonominio vystymosi.

 

 

   

Facebook komentarai