VDU sukūrė interneto programą tekstų vertimui iš anglų į lietuvių kalbą

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su partneriais sukūrė internetinę teksto vertimo programą, kuri gali versti ne tik pavienius žodžius kaip paprastas žodynas, bet ir sakinius. Kol kas ši sistema verčia iš anglų į lietuvių kalbą, gali išversti ir tiesiog į naršyklės langą įkeltus tekstus, ir visus interneto tinklalapius – tereikia nurodyti jų adresą.

Vertimas į lietuvių kalbą visuomet buvo kietas riešutėlis programuotojams ir jiems talkinantiems kalbos specialistams, todėl iki šiol tik „Tildės“ Vertimų vedlyje buvo įdiegta tekstų vertimo funkcija, deja, gana nepatogi ir verčianti tik žodžių junginius, bet ne visus sakinius.

VDU programa nėra tobula, bet, galbūt padės daugeliui žmonių, nelabai mokančių angliškai, bet norinčių susigaudyti interneto informacijos jūroje, kurios didžioji dalis – anglų kalba.

Šis VDU projektas yra iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis.

Žemiau pateikiame kelių pavyzdinių tekstukų vertimus. Kairėje originalus tekstas, dešinėje – išverstas su VDU programa.

Populiaraus stiliaus tekstas:

Dear visitors, thank you for choosing Alfa.lt to fulfill your frequent demand of fresh information. From now on a new section, “Alfa English”, is launched. For your convenience here you will find Lithuania’s top events in “News” and “Business”, and for your entertainment we propose a rich “Leisure” part to you. Enjoy reading and feel warmly welcome to leave your comments!

Brangūs lankytojai, dėkokite jūs rinkti Alfa.lt, kad įvykdytumėte jūsų dažną šviežios informacijos reikalavimą. Nuo dabar naujas skyrius, “Alfa anglų kalba”, yra pradėtas. Jūsų patogumui čia jūs surasite Lietuvos aukščiausius įvykius "Žiniose" ir "Versle", ir jūsų pasilinksminimui mes siūlome turtingą "Laisvalaikio" dalį jums. Mėkite skaityti ir jaustis šiltai laukiamas, kad paliktumėte jūsų komentarus!

Populiariai parašytas techninis tekstas:

December 20, 2007 Never shy of venturing into unchartered territory, Swiss automotive design company Rinspeed’s latest Concept takes the aquatic theme showcased in its 2004 Splash Amphibious Hydrofoil Sportscar to the next level with its latest creation - the sQuba diving Concept Car. Thirty years after the release of the film The Spy Who Loved Me, where James Bond took to the deep in a subaquatic Lotus Espirit, Rinspeed aim to turn the famous cinematic sequence into reality with an amphibious, zero-emission Concept designed to dive to depths of up to 33 feet (10 meters) using two propellers in the stern and two jet drives in the bow.

2007 m. gruodžio 20-ąją Niekada nesibaidykite rizikos į unchartered teritoriją, šveicariška savaeigė projekto kompanija, Rinspeed paskutinė Sąvoka ima vandeninę temą showcased jos 2004 Sensacijoje Amfibinis Povandeninis sparnas Sportscar į kitą lygmenį su jos paskutiniu sukūrimu - sQuba neriantis Sąvokos Automobilis. Už trisdešimt metų po paleidimo filmo Šnipas, Kuris Mylėjo Mane, kur James Bond paėmė į gilų subvandeninio Lotus Espirit, Rinspeed tikslas paversti garsią kino seką į tikrovę su amfibiniu, nulinės emisijos Sąvoka ketino nerti į gylius iki 33 pėdų (10 metrų), naudodama du propelerius laivagalyje ir du reaktyvinius variklius nusilenkime.

Mokslinis tekstas:

We present a multiwavelength study of the nucleus, environment, jets, and hotspots of the nearby FRII radio galaxy 3C321, using new and archival data from MERLIN, the VLA, Spitzer, HST, and Chandra. An initially collimated radio jet extends northwest from the nucleus of its host galaxy and produces a compact knot of radio emission adjacent (in projection) to a companion galaxy, after which it dramatically flares and bends, extending out in a diffuse structure 35 kpc northwest of the nucleus. We argue that the simplest explanation for the unusual morphology of the jet is that it is undergoing an interaction with the companion galaxy.

Mes pristatome multibangos ilgio studijavimą branduolio, aplinkos, reaktyvinių lėktuvų, ir karštųjų taškų kaimyninės FRII radijo galaktikos 3C321, naudodami naujus ir archyvinius duomenis nuo MERLIN, VLA, Spitzer, HST, ir Chandra. Pradžioje collimated radijo reaktyvinis lėktuvas plečia šiaurės vakarus nuo branduolio jo šeimininko galaktikos ir gamina kompaktišką radijo gretimos emisijos mazgą (projektavime) į lydinčią galaktiką, po kurios jis dramatiškai užsiplieskia ir linksta, tęsdamasis lauke išsisklaidžiusioje struktūroje 35 kpc į šiaurės vakarus nuo branduolio. Mes teigiame, kad paprasčiausias paaiškinimas neįprastai reaktyvinio lėktuvo morfologijai yra toks, kad jis patiria sąveiką su lydinčia galaktika.

   

Facebook komentarai